Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес та екзистенційний пошук особистості»

Середа, 3 Квітень, 2019 - 12:00
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ
КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ГО “СОЦІАЛЬНИЙ ВСЕСВІТ”

Інформаційний лист
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Туристичний бізнес та екзистенційний пошук особистості»
03-04 квітня 2019 року м. Харків

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Туристичний бізнес та екзистенційний пошук особистості».

Напрямки роботи конференції:
• Екзистенційний потенціал соціального туризму.
• Туризм для осіб третього віку у контексті переосмислення життєвих цінностей.
• Особливості розробки туристичного продукту, орієнтованого на духовний пошук молоді.
• Інклюзивний туризм як відповідь на екзистенційні потреби сучасності.
• Волонтаріат як форма туристичної діяльності.
• Культурно-дозвіллєва діяльність в туризмі у контексті екзистенційного пошуку.
• Відродження духовної складової релігійного туризму.
• Філософія автостопу.
• Пошуки сенсу життя: на дорогах 21 ст.
Секції конференції:
• Історичні форми та економічні аспекти реалізації екзистенційного туризму.
• Духовна культура сучасності: відродження туристичної традиції екзистенційного пошуку.
• Екзистенційні виміри бекпекінгу та хітчхайкінгу.
Круглі столи:
• “Соціальна реабілітація засобами туристичного бізнесу”
• “Туризм і глобальні проблеми сучасності”
До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, докторанти, науковці, викладачі,
фахівці сфери обслуговування та всі зацікавлені особи.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, арабська, російська,
Для участі у роботі конференції прохання надсилати заявку (зразок додається) та тези доповідей.
Участь у конференції є безкоштовною.
Після формування збірника конференції авторам буде автоматично надіслано його електронну версію.
Матеріали тез конференції слід надсилати до 01 квітня 2019 р. за адресою tourism.and.existenceatgmail.com
Відповідальність за дотримання авторського права при написанні тексту,  
а також за достовірність фактів, цитат та іншої інформації несуть автори.

Вимоги до оформлення:
Назви файлів (наприклад): Прокопенко_тези,
Прокопенко_заявка.
• Тези доповідей не повинні перевищувати 1-3 сторінки друкованого тексту на листках формату А4,
набраного у редакторі MS WORD.
• Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см;
Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5.
• По центру - прізвище та ініціали (жирним шрифтом, курсив), науковий ступінь і вчене звання автора (курсив).
• Нижче друкується назва організації (закладу), де працює (навчається) автор (співавтор) (курсив).
• Назва тез друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки.
Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS WORD.
Зразок оформлення тез
Для студентів
Прокопенко О.О.
студент 4 курсу факультету управління і
бізнесу, група Т1 Харківської державної академії культури
   Науковий керівник: к.е.н., доцент Каплун 
1.1.
   РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ-НАРКОМАНІВ ЧЕРЕЗ
ТУРИСТИЧНУ
ПОДОРОЖ
Для науковців Іванов І. І.
к.ек.н., доцент кафедри туристичного
бізнесуХарківської державної академії
культури
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
[далі текст тез].
Список використаних джерел:
Список використаних джерел подається у порядку цитування та оформлюється за наступим взірцем:
Книга або монографія:
Ім’я Прізвище, Назва книги, Видавництво,
Місто і рік видання, сторінка/и.
Приклад:
Ю. Манько, Духовні пошуки сучасності,
Видавництво „Всесвіт”, Харків 2007, с.
157-161.
2. Стаття в колективній монографії:
Ім’я Прізвище, Назва статті, [в:] Ім’я
Прізвище редактора/ів (ред.), Назва
колективної монографії, Видавництво, Місто і рік видання, сторінка/и.
Приклад:
А. Петренко, Світ у ХХІ ст., [в:] І. Степаненко (ред.), Виклики ХХІ ст., Вид. УРА, Київ 2018, с. 32-33.
3. Стаття в періодичному виданні:
Ім’я Прізвище, Назва статті, „Назва журналу” рік, номер видання, сторінка/и.
Приклад:
B. Diory, The sense of work, „Economic Journal” 1987, no 97, рp. 923-939.
4. Інтернет видання:
Автор, назва публікації, посилання, [дата доступу].
Приклад::
D. Houston, The Body Eclectic,
http://reconstruction.eserver.org/051/jones.shtml,
[01.01.2019].

АНКЕТА УЧАСНИКА
П.І.Б. (повністю)___________
Країна, область місто_______
Назва ВНЗ, група__________
Тел.______________________
Е-таі1____________________
Назва доповіді_____________
Назва секції_______________
За довідками звертатися: e-mail: tourism.and.existenceatgmail.com або: ХДАК, кафедра туристичного бізнесу к.п.н.,
доцент Аніщенко Алла Петрівна т.: 068 511 91 29
к. культурології Яріко Мирослава Олексіївна т: 067 930 69 62
Сподіваємось на Вашу участь у конференції.